Privacy statement

Dit privacy statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we binnen Schonagen Orthopedische Schoentechniek over u, als onze cliënt, verzamelen en hoe we deze verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naw gegevens, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, BSN nummer, verzekerdennummer, bankrekeningnummer, emailadres en uw IP-adres. Daarnaast verwerken wij van u ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk een diagnose en medische indicatie.

Wij mogen uw medische gegevens verwerken op basis van artikel 30, lid 3 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘Uitzonderingen inzake gegevens over de gezondheid’, de Regeling Zorgverzekering en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij om een passende voorziening voor u te bepalen, produceren, leveren en vervolgens te declareren bij de instelling die dit voor u vergoedt. Deze gegevens leggen we vast in een fysiek en digitaal cliëntdossier. De bewaartermijn van onze cliëntdossiers is 10 jaar na levering van de laatste voorziening.

In een aantal gevallen moeten we uw gegevens registreren om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

  • Onze verplichting uw identiteit vast te stellen in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  • Onze verplichting uw BSN nummer te controleren en verwerken in onze administratie in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  • Onze verplichting om een controle op uw verzekeringsrecht uit te voeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering
  • Onze verplichting om een cliëntdossier bij te houden in het kader van de Regeling Zorgverzekering
  • Onze verplichting om uw cliëntdossier te delen met de zorgverzekeraar indien zij een materiele controle uitvoeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering.

Verder willen we graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Om dit te monitoren nodigen we u uit om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij staat het u vrij uw naw gegevens op het enquête formulier in te vullen. Mocht u hiervoor kiezen, nemen wij mogelijk contact met u op om eventuele verbeterpunten met u te bespreken. Klanttevredenheidsformulieren bewaren we maximaal twee jaar na het verwerken hiervan. Schonagen Orthopedische Schoentechniek is erkend leverancier van orthopedische hulpmiddelen. Dit betekent dat wij periodiek middels een audit worden beoordeeld op de kwaliteit die wij u bieden.  Tijdens deze beoordeling kan de auditor inzicht vragen in een cliëntdossier. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens bewerkt door de auditor anders dan inzicht onder toezicht van een van onze medewerkers.

Daarnaast maken wij gebruik van een klachtenformulier. Ook hierbij kunt u ervoor kiezen uw gegevens op het formulier te registreren. Kiest u hiervoor, dan zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. We bewaren het klachtenformulier in uw cliëntdossier.

Voor het mogelijk verwerken van uw persoonsgegevens op onze website en/of social media, het klanttevredenheidsformulier en het klachtenformulier vragen wij u om toestemming.

 

Bezoekt u wel eens onze website?

Op onze contactpagina is het voor u mogelijk om middels een contactformulier actief uw gegevens aan ons te verstrekken. Het gaat hierbij om uw naw gegevens, telefoonnummer en emailadres. Wij gebruiken deze informatie om naar aanleiding van uw bericht contact met u op te kunnen nemen.

 

Cookies

Schonagen Orthopedische Schoentechniek gebruikt cookies om onze website zo efficiënt mogelijk te laten werken. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden teruggestuurd. Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de cookies worden geweigerd. Als u hiervoor kiest, is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de website niet goed functioneren.

 

Social media

Schonagen Orthopedische Schoentechniek maakt gebruik van meerdere social media kanalen (Facebook en LinkedIn) waar wij graag informatie delen over activiteiten binnen onze organisatie met onze vrienden. In de basis doen wij dit altijd anoniem. Foto’s waarop personen herkenbaar worden afgebeeld, worden alleen geplaatst nadat wij expliciet om toestemming hebben gevraagd. Na het plaatsen van een foto van u, bent u te allen tijde gerechtigd om ons te verzoeken deze van ons account te verwijderen. Schonagen Orthopedische Schoentechniek zal hier zeker aan voldoen. Echter, berichten en foto’s die ondertussen door anderen zijn gedeeld vallen buiten onze invloedsfeer.

 

Hoe gaat Schonagen om met mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus, zeker omdat wij gegevens verwerken die betrekking hebben op uw gezondheid. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Dit besteden wij uit aan een externe, NEN 7510 gekwalificeerde partij. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst. Soms kan het noodzakelijk zijn voor uw behandeling dat wij gegevens over u delen met collega-zorgaanbieders. We doen dit alleen met zorgaanbieders waar u een behandelrelatie mee heeft of beoogt. In alle andere gevallen zullen wij u vooraf expliciet om toestemming vragen.

 

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Welke privacy rechten heeft u?

· U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

· U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.

· U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U kunt beroep doen op bovenstaande privacy rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar info@schonagen.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek. Wel is het zo dat wij als organisatie wettelijk verplicht zijn een aantal gegevens te verwerken, waardoor het mogelijk niet toegestaan is om bepaalde gegevens bijvoorbeeld te verwijderen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren. Mocht u gebruik willen maken van één van bovengenoemde rechten, u kunt gebruik maken van voorbeeldbrieven die te vinden zijn op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kan ik terecht als ik een klacht of vragen heb met betrekking tot mijn privacy?

Wanneer u vragen heeft over dit privacy statement, de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt indienen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor: 0341 – 42 61 12. Daarnaast kunt u uw vragen, opmerkingen en klachten stellen aan onze contactpersoon gegevensbescherming, per mail naar info@schonagen.nl of schriftelijk naar onderstaand adres. Kijk ook op onze website voor onze klachtenprocedure.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Schonagen Orthopedische Schoentechniek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Binnen onze organisatie is Shireen Rog de contactpersoon omtrent het onderwerp gegevensbescherming.

 

Contactgegevens

Schonagen Orthopedische Schoentechniek B.V.

Wethouder Jansenlaan 214
3844 DG Harderwijk
T: 0341 – 42 61 12
F: 0341 – 43 28 44
E: info@schonagen.nl
W: www.schonagen.nl